Nơ kim tuyến ĐỎ (nhỏ, trung)

Nơ nhung đỏ (trung/lớn

Nơ nhung đỏ bông tuyết bạc

Nơ nhung đỏ bông tuyết vàng

Nơ nhung đỏ có châu bạc

Nơ nhung đỏ có châu vàng

Nơ kim tuyến vàng

Nơ kim tuyến xanh dương

Nơ nhung xanh dương (nhỏ)

Nơ nhung xanh dương (trung/lớn)

Nơ kim tuyến bạc (nhỏ)

Nơ kim tuyến bạc (lớn)

Nơ hình chữ Merry

Nơ hình trơn M1

Nơ hình trơn M2

Nơ hình trơn M3

Nơ hình trơn M4

Nơ lưới trắng

 

 Lên trên