Hình dán

Hình dán

Bông tuyết mút MS1

Bông tuyết mút MS2

Bông tuyết mút dẻo (trắng)

Bông tuyết mút xanh dương (trắng)

Cảnh thông trắng 7 cây

Cảnh thông xanh

Cảnh tuyết

Ông già và tuần lộc

Hình chiếc giày

Chữ Merry

Ông già và chữ Merry

Người tuyết (mút dẻo)

Ông già Noel túi quà (mút dẻo)

Ông già Noel lò sưởi (mút dẻo)

Ông già Noel vác quà (mút dẻo)

Tuyết chảy (mút dẻo)

Cổ xe ông già noel (format)

Cây thông & ông già noel (format)

Chuông đôi (format)

Đầu tuần lộc (format)

Mặt ông già noel (format)

Cây thông & ông già noel (format)

Chữ Merry Cây thông & ông già noel (format)

Vòng nguyệt quế Cây thông & ông già noel (format)

 Lên trên