Bộ đồ ông già noel

Bộ đồ ông già noel

Bao tay nhung

Bao tay nỉ

Chuông phát quà 01

Bộ đồ ông già Noel

Chuông phát quà 02

Nón nhung

Râu thẳng

Râu và nón

Râu xoắn

Túi quà nhung 01

Túi quà nhung 02

Túi vải

 Lên trên