Dây thông trang trí

Dây thông trang trí

Dây trang trí 3 loại lá gắn trái thông

Dây trang trí đầu tròn màu xanh

Sợi lá 4IN

Dây thông đã trang trí (DT18-D-1)

Dây thông đã trang trí (DT18-DC-1)

Dây thông đã trang trí (DT18-DV-1)

Dây thông đã trang trí (DT18-V-1)

Dây thông đã trang trí (DT18-V-2)

Dây thông đã trang trí (DT18-V-3)

Dây thông đã trang trí (DT18-XD-1)

 Lên trên